Leverandør
Seriøsitetsbestemmelser
HMS i NRC
Varslingskanal

Anskaffelse av varer og tjenester utgjør en vesentlig del av kostnadene til NRC Group Norge. Gjennom gode relasjoner, tillit og struktur ønsker vi å tilrettelegge for et gjensidig verdiskapende samarbeid.

Krav og informasjon til leverandører

Personlig verneutstyr

NRC er lovpålagt å stille hensiktsmessig personlig verneutstyr tilgjengelig til sine ansatte. Hvilket utstyr som er hensiktsmessig å bruke avhenger av arbeidsoperasjonen du skal utføre. NRC har definert følgende personlig verneutstyr som minimumskrav, altså personlig verneutstyr du alltid skal ha på deg når du utfører arbeid for bedriften.

Se HMS håndboka s. 24 - 26 for hva som gjelder for deg.

Cobuilder Collaborate

Kontraktsmedhjelper skal være registrert bruker av CoBuilder collaborate og levere sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger, og annen
produktinformasjon løpende igjennom dette systemet. Det skal oppgis GTIN (EAN nummer) der dette finnes, slik at produktene og leverandøren kan identifiseres. For kortere oppdrag og få kjemikalier (mindre enn 10) er det tilstrekkelig at liste med kjemikalier sendes over til HMSK-ansvarlig i prosjektet.